Köpvillkor webbutik – konsument

Försäljningsvillkor

Samtliga priser inkluderar moms.

Leveransvillkor och fraktkostnader

Leveranser sker med brev eller postpaket beroende på vikt. Fri frakt.

Leveranstid

Leveranstiden för varor i lager är ca 1 vecka. Vi garanterar dock inte att varorna kommer fram inom angiven leveranstid då oförutsedda förseningar kan uppstå. Vi lämnar ingen kompensation för olägenheter som kan uppstå vid eventuella förseningar.

Betalningsvillkor

Betala säkert vid beställning i vår webbutik med kortbetalning via Stripe. Alternativa betalningssätt efter överenskommelse.

Returrätt

Full returrätt gäller inom två veckor från det att du mottagit varan. Är någon vara skadad vid ankomst, se reklamationer nedan.
Returadressen är:

Rod To Recovery AB
Janique Svedberg
Västra Skansgatan 4G
413 02 Göteborg

Fraktavgift och returporto bekostas av dig utan uthämtningsavgifter. Glöm inte att skicka med en notering med dina uppgifter (de du angav vid köpet) och att du vill reklamera varan. Obs! Du är ansvarig för att paketera varorna så att de inte rimligen kan skadas under leveransen. Varor som är skadade vid ankomst pga. bristande emballage kommer att debiteras dig.

Reklamationer

Vid felaktig eller defekt vara – kontakta oss på janique@janiquesvedberg.com så fort felet upptäckts.

Synliga transportskador måste anmälas inom 10 dagar.

Vi står för returkostnaden, men det gäller enbart om du har kontaktat oss först. Returer sker utan uthämtningsavgifter. En defekt vara ersätts i första hand med en ny felfri.

Personuppgifter

För att handla hos oss måste du fylla i alla obligatoriska fält vid kundregistreringen. Genomförd beställning innebär att du samtycker till att namn och personnummer registreras hos oss. Alla personuppgifter som vi får del av när du handlar i webbutiken på vår hemsida kommer att användas i syfte att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig samt uppmärksamma dig på erbjudanden i marknadsföringssyfte. Skulle du få ett nyhetsbrev från oss finns det alltid en länk längst ner där du enkelt kan avanmäla dig för framtida nyhetsbrev.

Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig och begära att uppgifterna skall rättas eller raderas.

Integritetspolicy


Vi följer distansavtalslagen, konsumentverkets och allmänna reklamationsnämndens rekommendationer och hoppas att du ska känna dig trygg och trivas som kund hos oss!

 

Terms and conditions – consumer

Conditions

All prices include VAT.

Delivery terms and shipping costs

Deliveries are made by letter or parcel depending on weight. Free shipping.

Delivery time

Delivery time for products in stock is about 1 week. However, we do not guarantee that the products will arrive within the specified delivery time, as unforeseen delays may occur. We do not compensate for any inconvenience that may occur in the event of any delay.

Terms of payment

Pay securely when ordering in our web shop with card payment via Stripe. Alternative payment methods by arrangement.

Return Policy

Full return policy applies within two weeks from the time you received the products. Is something is being damaged on arrival, see Complaints below.
The return address is:

Rod To Recovery AB
Janique Svedberg
Västra Skansgatan 4G
413 02 Gothenburg

Shipping fee and return postage are paid for by you without collection fees. Don’t forget to send a note with your details (the ones you provided at the time of purchase) and that you want to return the product. Please note! You are responsible for packing the products so that they cannot reasonably be damaged during transport. Products that are damaged on arrival due to lack of packaging will be charged.

Complaints

In case of faulty or defective item – contact us as at janique@janiquesvedberg.com soon as the defect is discovered.

Visible transport damage must be reported within 10 days.

We are responsible for the return cost, but it only applies if you have contacted us first. Returns are made without collection fees. A defective item is replaced with a new flawless one.

Personal data

In order to shop with us, you must fill in all required fields at the customer registration. Completed order means that you consent to the name and social security number being registered with us. All personal information that we receive when shopping in the online store on our website will be used for the purpose of being able to fulfill our commitments towards you and to pay attention to offers for marketing purposes. Should you receive a newsletter from us, there is always a link at the bottom where you can easily unsubscribe from future newsletters.

You have the right, upon request, to access the personal data registered about you and demand that the data should be corrected or deleted.

Privacy Policy


We follow the Swedish Distance Contracts Act, the Consumer Agency’s and the General Complaints Board’s recommendations and hope that you will feel safe and feel comfortable shopping from our website.